Especiales.eu - Forum wielotematyczne, dyskusyjne, warez, download,  

Wróć   Especiales.eu - Forum wielotematyczne, dyskusyjne, warez, download, > .::Giełda użytkowników::. > [DOWNLOAD] Erotyka / XXX > Opowiadania

60
58
65
59
62
57
63
42
64
61 
Narzędzia wątku
Stare 06-03-2007, 18:24   #1
Arturo25
Pisarz
 
Awatar Arturo25
 
Dołączył: Feb 2007
Skąd: z Brd
Wiek: 32
Posty: 199
Podziękował: 0
Podziękowano: 0 razy
Domyślnie (6.03.07) Ciocia Kasia

Nareszcie byli we W?oszech. Po wielu godzinach m?cz?cej podrĂ?y mog?a si? wygodnie po?o?y?, a nie tylko podziwia? krajobrazy zza szyby samochodu. Oczywi?cie jej brat Olek nie zdecydowa? si? na samolot, poniewa? twierdzi?, ?e jad?c samochodem jest bardziej niezale?ny, mo?e to i prawda, ale kilkana?cie godzin w samochodzie nie nale?y do przyjemno?ci.[hide:097f1315e9] Zaraz po przyje?dzie wynik? nowy problem okaza?o si?, ?e dostali dwa dwuosobowe pokoje. My?la?a, ?e b?dzie mia?a w?asny pokĂj, ale niestety b?dzie musia?a go dzieli? z synem Olka i Agnieszki siedemnastoletnim Tomkiem. Ze zrozumia?ych wzgl?dĂw rodzice Tomka nie chcieli mieszka? osobno, wszak seks, ktĂrym mogli dopiero teraz si? nacieszy? by? w ich dwupokojowym mieszkaniu czym?, co musieli ukrywa? przed synem jak para nastolatkĂw. Tak, wi?c Kasia by?a skazana na ma?olata. Specjalnie jej to nie przeszkadza?o, ale mog?o si? to okaza? k?opotliwe gdyby pozna?a jakiego? przystojnego W?ocha. Na razie o tym nie my?la?a tylko zamierza?a wzi?? prysznic i po?o?y? si? spa?. Na szcz??cie ?azienka by?a w ka?dym pokoju. Prysznic by? czym?, o czym marzy?a ju? od kilku godzin. Wesz?a do ?azienki i szybko zrzuci?a ciuchy. Stoj?c pod ciep?ym strumieniem wody poczu?a czyj? wzrok na sobie. No tak zapomnia?a domkn?? drzwi. Przez uchylone drzwi podgl?da? j? Tomek. W pierwszej chwili chcia?a wyj?? i zrobi? mu awantur?, ale pomy?la?a, ?e niepotrzebnie mog?aby zepsu? swĂj urlop. OdwrĂci?a si? tylko i zakr?ci?a wod?. Us?ysza?a cichy szelest za drzwiami. Ubra?a krĂtk? nocn? koszulk?. Wychodz?c zwrĂci?a si? do Tomka - no teraz ty pod prysznic i spa?.

Nie baw si? w moj? starsz? siostr?, przecie? nie mam pi?ciu lat-powiedzia? Tomek, lecz pos?usznie poszed? do ?azienki. My?la?a o tym, co si? sta?o, czy mĂwi? o tym rodzicom Tomka. Sama pami?ta jak b?d?c w jego wieku podgl?da?a ch?opakĂw pod prysznicem na basenie. Nie by?o to tak dawno przecie? ma dopiero 23 lata pomy?la?a sobie i postanowi?a da? temu spokĂj. Po chwili zasn??a. Obudzi?a si?, gdy s?o?ce o?wietla?o ju? mocno pokĂj. Gdy le?a?a na ?Ă?ku u?wiadomi?a sobie, ?e le?y z go?? pup?. Jak zwykle zrzuci?a ko?dr?, a jej krĂtka koszulka podwin??a si? ukazuj?c ?wiatu jej nagie po?ladki. Do tego po pokoju cicho krz?ta? si? ju? Tomek - cze??, jak si? spa?o- powita? j? tak jakby go?e ty?ki widywa?a codziennie rankiem. Wstaj?c poprawi?a na sobie koszulk? tak, aby Tomek nie zobaczy? czego? wi?cej.

Na ?niadaniu ustalili, ze Olek i Agnieszka jad? si? rozejrze? po okolicy, a Tomek z Kasi? id? na pla?e wyprĂbowa? w?oskie s?o?ce. Po ?niadaniu wzi?li ze sob? r?czniki pla?owe i poszli si? opala?. Tomek dozna? szoku zaraz przy wej?ciu na pla??, bowiem okaza?o si?, ?e wi?kszo?? kobiet opala si? toplessie Ten widok zrobi? na nim takie wra?enie, ?e wydawa?o si?, i? jego k?pielĂwki mog? p?kn?? pod naporem jego p?czniej?cego przyjaciela. No nie rozgl?daj si? tak, bo co? ci rozsadzi majtki - skarci?a Tomka Kasia. Ch?opak zrobi? si? czerwony i wlepi? oczy w piasek. Po?o?yli si? na r?cznikach i czekali na to, co zrobi z ich skĂr? s?o?ce. Kasi zawsze zale?a?o na pi?knej opaleni?nie. W zimie korzysta?a z solarium i by?a ca?a opalona jak czekoladka. W lecie na polskich pla?ach opala?a si? w stroju wstydz?c si? zdj?? stanik, wszak ten widok nadal wzbudza? powszechn? sensacj?. My?la?a, ?e tu we W?oszech ?adnie opali sobie piersi, bo przecie? nic tak nie razi jak bia?e plamy skĂry na dekolcie kontrastuj?ce z czekoladow? opalenizn?, lecz tu problemem by? Tomek, bowiem czu?a si? onie?mielona jego wzrokiem.

Wiesz mĂg?by? nasmarowa? mi plecy- zaproponowa?a Tomkowi - odwracaj?c si? na brzuch. Tomek nie bardzo wiedzia? jak si? do tego zabra?, rozla? olejek na plecach cioci i zacz?? go delikatnie rozsmarowywa?. Delikatno?? ta nie by?a pieszczot?, lecz wynika?a z nie?mia?o?ci ch?opaka, wszak takie sytuacje nie nale?? pewnie do jego codzienno?ci. Jego r?ka dr?a?a wykonuj?c krĂtkie nerwowe ruchy. Najpierw rozsmarowa? olejek na ramionach, a pĂ?niej obni?a? swoj? r?k?. Gdy dotar? w okolice po?ladkĂw jego r?ka zwiotcza?a. Kasia, aby nie deprymowa? ch?opaka powiedzia?a, ?e tak ju? wystarczy i podzi?kowa?a mu. Po godzinie takiej k?pieli s?onecznej znĂw odwrĂci?a si? na plecy, i pomy?la?, ?e gdyby nie ten Tomek....

Wreszcie postanowi?a. Czy moje piersi s? jakie? inne ni? innych kobiet. Jednym ruchem rozsup?a?a w?ze? stanika i w?o?y?a go do pla?owej torby. Tomek przygl?daj?cy si? ca?y czas tej operacji j?kn?? z wra?enia, gdy zobaczy? nagi biust Kasi. Gdy k?ad?a si? jej lekko opadaj?ce piersi zafalowa?y pot?guj?c wra?enie wyparte na Tomku. No, co w ?yciu nagiego biustu nie widzia?e? - powiedzia?a do Tomka. No widzia?em, ale twoje cycuszki s? jakie? takie, no po prostu pi?kne. - Jeszcze si? napatrzysz w ?yciu na ?adne baloniki - zripostowa?a Kasia. Ale sama sytuacja j? tak podnieci?a, ?e a? g?upio si? jej zrobi?o, gdy zauwa?y?a swoje prowokuj?co stercz?ce sutki i mia?a nadziej?, ?e nikt nie zauwa?y plamki wilgoci na jej majtkach. Zbli?a?o si? ju? po?udnie, wi?c postanowi?a schroni? si? przed najwi?kszym s?o?cem w hotelu. W hotelu Tomek stwierdzi?, ?e musi si? wyk?pa? i poszed? pod prysznic. Kasia wiedzia?a, o co chodzi, ch?opak musia? roz?adowa? wra?enia z dzisiejszego pobytu na pla?y. Poprzez szum wody us?ysza?a tylko przeci?g?y j?k Tomka, gdy ten pewnie ju? ko?czy? zabaw? ze swoj? armatk?. Kasia pomy?la?a, ?e prysznic by jej nie zaszkodzi?, bowiem drobny piasek z pla?y zostawa? na ca?ym ciele. Gdy wyszed? z ?azienki Tomek z zamglonymi oczami sama posz?a wyk?pa? si?. Najpierw w??czy?a zimn? wod?, aby ostudzi? cia?o po kontakcie ze s?o?cem. Gdy k?pa?a si? przypomnia?a jej si? sytuacja z pla?y i pog?adzi?a swoje cycuszki - jak je nazwa? Tomek. D?ugo kr??y?a palcem po piersi a? w ko?cu dotar?a do stwardnia?ej brodawki. D?ugo j? tarmosi?a, a? wreszcie pomy?la?a, ?e przecie? mo?na si? jeszcze pobawi?, czym innym. Przykucn??a pod strumieniem lodowatej wody i rozchyli?a uda. Sam widok szparki, wokĂ? ktĂrej k??bi?y si? rzadkie w?oski nape?ni? j? ogromnym podnieceniem. Aby je wzmĂc zacz??a sobie g?adzi? wewn?trzn? stron? ud. Zbli?a?a si? do szorstkich w?oskĂw porastaj?cych jej krocze.

Gdy pod palcami poczu?a szczecinowaty zarost wydawa?o si? jej, ?e zaraz dopadnie j? orgazm, na szcz??cie tak si? nie sta?o. Powoli palcem zbli?a?a si? do swojej dziurki. Gdy w?o?y?a do niej palec poczu?a lepk? wilgo?. Zacz??a wykonywa? palcem ruchy, ktĂre mia?y zast?pi? jej jakiego? penisa. Jednocze?nie drug? r?k? pobudza?a ?echtaczk?. Ten zmasowany atak musia? przynie?? efekty. Orgazm dopad? j? nagle. Zacz??y jej si? trz?(6.03.07)   Ciocia Kasia nogi musia?a usi?(6.03.07)   Ciocia Kasia. Orgazm przeszed? jej ca?e cia?o na chwil? straci?a kontakt z rzeczywisto?ci?. Rozlewa?o si? po niej ciep?o, ktĂre by?o wywo?ane przyjemnymi skurczami wokĂ? jej [beeep]ki. Dopiero lodowata woda ocuci?a ja nieco i zda?a sobie spraw?, ?e siedzi pod prysznicem z roz?o?onymi nogami jak panienka z PLAYBOYA. I nagle u?wiadomi?a sobie, ?e znowu czuje na sobie czyj? wzrok. To znowu Tomek obserwowa? j? przez uchylone drzwi. Zrobi?o jej si? strasznie g?upio i zastanawia?a si? czy widzia? ca?e to przedstawienie. Szybko wsta?a i nie chc?c robi? sensacji zacz??a namydla? swoje cia?o. Wiedz?c, ?e ch?opak jest pod drzwiami i jej cia?o nie stanowi dla niego tajemnicy - krzykn??a - Tomku, czy mĂg?by? mi umy? plecy, drzwi s? otwarte - powiedzia?a tak, aby my?la?, ?e nie zdawa?a sobie sprawy z widza ogl?daj?cego przed chwil? ciekawe przedstawienie.

Tomek wszed? niepewnie i udawa? zawstydzenie tak jakby pierwszy raz ogl?da? nag? Kasie. Poda?a mu myd?o. Zacz?? niepewnie mydli? plecy cioci. Gdy zbli?y? si? do po?ladkĂw powiedzia?a - Nie bĂj umy? si? mi te? pupci, a w?a?ciwie mo?esz umy? mnie ca??. Ch?opak o?mielony tak? propozycj? zacz?? namydla? po?ladki Kasi i jej nogi. Lecz ba? si? zbli?y? do tego miejsca gdzie przed chwil? tkwi? palec cioci. Kasia odwrĂci?a si? do Tomka i powiedzia?a - a teraz ?adnie umyj mi piersi. Tomek zacz?? niezr?cznie my? piersi Kasi boj?c si? dotkn?? znĂw stercz?cych brodawek. Kasia po?o?y?a swoj? d?o? na jego i mocna przycisn??a j? do swojej piersi. Zacz??a wykonywa? takie ruchy, aby on mocno ugniata? stwardnia?e sutki. Wreszcie ca?y czas trzymaj?c r?k? Tomka przesun??a j? ni?ej do p?pka, a potem na podbrzusze. W tym momencie ch?opak spanikowa? i chcia? si? wyrwa?, lecz ona przytrzyma?a jego d?o?. Tomek przej?? inicjatyw?. Nie bardzo jeszcze wiedzia?, o co chodzi, lecz zacz?? g?adzi? [beeep]k? cioci zahaczaj?c, co jaki? czas o jej czu?y guziczek. To ju? Kasi wystarczy?o a? za nadto. Prze?y?a drugi orgazm w ci?gu zaledwie kilku minut. Jej cia?em znĂw wstrz?sn??y spazmy ?eby si? nie przewrĂci? ukl?kn??a. Gdy wrĂci?a po kilkusekundowej podrĂ?y w rozkosz zobaczy?a, ?e ma przed sob? nap?cznia?e slipki Tomka. Niewiele si? zastanawiaj?c chwyci?a za majtki Tomka i zacz??a powoli, lecz zdecydowanie ?ci?ga? je z niego. To niesprawiedliwe - powiedzia?a - ty ogl?dasz mnie nag?, a ja jeszcze nie widzia?am twojej fujarki. Tomek jakby si? broni?, ale w ko?cu podda? si? atakowi cioci. Gdy ju? majtki Tomka posz?y w k?t oczom Kasi ukaza? si? widok, ktĂry j? ponownie podnieci?. Tomek by? posiadaczem ca?kiem sporych rozmiarĂw armatki. Kasia wprawn? r?k? zsun??a napletek z penisa ch?opaka. Nie wiedzia?a jak go pie?ci? ?eby ch?opak nie uciek?. Najpierw delikatnie palcami dotyka?a penisa Tomka, ktĂry by? wniebowzi?ty, pĂ?niej pog?adzi?a jego poka?ne j?dra, mocno chwyci?a armatk? Tomka i zacz??a zapami?tale j? pie?ci? przesuwaj?c rytmiczne r?k? w gĂr? i w dĂ?. Po tym galopie widz?c, ?e Tomek ju? d?ugo nie wytrzyma, uj??a w obie d?onie fiutka i poca?owa?a jego koniec i zacz??a go pie?ci? j?zykiem. ****** by? bardzo wilgotny. Po kilku poca?unkach zacz??a oblizywa? nap?cznia?? armatk? i w ko?cu wzi??a go do ust pieszcz?c go delikatnie wargami. Tomek nie wiedzia?, co ma robi? czy si? wyrywa? czy pozwoli? si? zaspokoi?. Kasia czuj?c, ?e zbli?a si? ju? fina? wyci?gn??a armatk? Tomka z ust i patrza?a jak dr??ca fujarka zamienia si? w gejzer. Tomek ochlapa? jej twarz i piersi Kasia jeszcze ciep?e nasienie rozsmarowa?a na swojej skĂrze, podobna to na ni? dobrze wp?ywa?o.

By? troch? zmieszany, ale to, czego dozna? by?o najwa?niejsze. Kasia postanowi?a doko?czy? przyd?ugaw? k?piel. Wytar?a si? r?cznikiem i postanowi?a si? troch? zdrzemn?? gdy? dwa orgazmy wyko?czy?y j?. Po niej poszed? si? k?pa? jeszcze raz Tomek. Kasia wyzbywaj?c si? zahamowa? przed Tomkiem po?o?y?a si? nago na ?Ă?ku. Powoli zacz??a zapada? w b?ogi sen. S?ysza?a jak Tomek zakr?ca wod? w ?azience i wchodzi do pokoju, le??c na brzuchu k?tem oka zauwa?y?a, ?e by? nagi. Niespodziewaj?ca si? niczego Kasia przymkn??a oczy. Nagle poczu?a czyje? d?onie na nogach. Tomek okaza? si? by? nienasycony. Powoli zacz?? rozsuwa? jej nogi, r?k? masowa? jej wewn?trzn? stron? ud a? dotar? do sko?tunionych w?oskĂw ?onowych. By?a wyczerpana i chcia?a mu powiedzie?, aby si? odczepi?, ale z drugiej strony by?a ciekawa tego, co zrobi. Palce Tomka nabiera?y wprawy, g?adzi? on delikatnie wzgĂrek ?onowy, co jaki? czas dra?ni?c ?echtaczk?. Wreszcie odwa?y? si? delikatnie wprowadzi? swĂj palec do pochwy, nast?pnie Tomek sprĂbowa? j?zykiem zadowoli? ciocie. Gdy liza? jej szpark? nosem tr?ca?, co jaki? czas guziczek, ktĂry gwa?townie reagowa? na te pieszczoty. Tomkowi wida? spodoba? si? zapach kobiecego cia?a gdy? nie przerywa? tej pieszczoty. By?o to szalenie podniecaj?ce, Kasia czu?a, ?e tym razem nie sko?czy si? na samych pieszczotach i nie myli?a si?. Tomek, ktĂry ju? do?? gruntownie pozna? anatomi? kobiecego cia?a postanowi? sprĂbowa? czego? nowego. Jeszcze bardziej rozchyli? nogi Kasi i zacz?? dobiera? si? do niej od ty?u - nie broni?a mu tego. Powoli jego penis zacz?? zbli?a? si? do dziurki. Kasia poczu?a jego dotkni?cie na swoim ?onie. Wzi??a Tomka instrument w d?o? i wprowadzi?a go do swojej dziurki. Tomek by? speszony i przestraszony, lecz zacz?? si? zag??bia? i wykonywa? posuwiste ruchy. Jednocze?nie Kasia podnios?a si? na ?okciach tak, aby ch?opak mĂg? swoimi r?kami pie?ci? jej piersi. Stwardnia?e sutki i mokra [beeep]ka by?y znakiem, ?e Kasia jest ju? nie?le podniecona. Tomek wykonywa? coraz odwa?niejsze ruchy i Kasia bardzo dobrze go czu?a w swoim ciele, jednocze?nie Tomek ju? bez zahamowa? pie?ci? dyndaj?ce piersi Kasi, raz masowa? zapami?tale ca?e piersi by po chwili tarmosi? je za przekrwione brodawki . Jak zwykle orgazm dopad? j? nagle, by? to niesamowity skurcz i zniewalaj?ce ciep?o z miejsca gdzie pracowa? Tomek. Kasia czuj?c, ?e Tomek zbli?a si? do swojego szczytu wy?lizgn??a si? z pod niego tak, aby przed?u?y? jego rozkosz. No teraz k?ad? si? na plecy - powiedzia?a tonem nie uznaj?cym sprzeciwu. Tomek ze stoj?cym jak s?up fiutkiem po?o?y? si? przestraszony na plecach nie wiedz?c sk?d ta zmiana, w pierwszej chwili my?la?, ?e w jaki? sposĂb urazi? cioci?. Kasia chcia?a sprĂbowa? czego?, co najbardziej j? rajcowa?o. Kucn??a nad fiutkiem i powoli zacz??a wprowadza? jego armatk? w swoj? dziurk?. Robi?a to tak, aby widzia? dok?adnie jej os?oni?te jedynie przez rzadkie w?oski krocze. Teraz ona przej??a inicjatyw? zacz??a rĂwnomiernie wznosi? si? i opada? ch?opak jak zahipnotyzowany patrza? na swojego znikaj?cego i pojawiaj?cego si? penisa. Zwraca? jeszcze uwag? na podskakuj?ce piersi cioci, ktĂre z obecnej perspektywy wygl?da?y jeszcze bardziej podniecaj?co. Nagle Kasia zobaczy?a skurcz na twarzy Tomka i poczu?a rozlewaj?ce si? w jej [beeep]ce ciep?o pochodz?ce ze spermy, ktĂr? zostawi? w niej Tomek. Wiedzia?a, ?e ju? wi?cej z ch?opaka nie wyci?nie. Powoli wsta?a i zobaczy?a jeszcze ?miesznie podryguj?cego fiutka, ktĂry ma?ymi fontannami wypuszcza? resztki sokĂw. Jednocze?nie zauwa?y?a, ?e z jej szparki powoli kapie to, co Tomek jej od siebie podarowa?. Po?o?y?a si? obok niego i ju? wiedzia?a, ?e na tym urlopie nie b?dzie si? nudzi?a.
[/hide:097f1315e9]
Arturo25 jest nieaktywny  

Tagi do tematu: (6.03.07) Ciocia Kasia
ciocia, kasia

Powinienieś zobaczyć też:

Podobne wątki do: (6.03.07) Ciocia Kasia
Wątek Autor wątku Forum Odpowiedzi Ostatni post / autor
Kasia on Beauty Angels dexter555 Krótkometrażowe 0 19-07-2011 01:45
Kasia Cichopek nago malouda Galeria 1 12-07-2010 17:07
Młoda Polka Kasia hajnel Krótkometrażowe 0 10-04-2010 05:44
Polska dziewczyna Kasia malouda Galeria 0 04-01-2010 14:05
Kasia - wybawicielka d-u-s-z-e-k Opowiadania 0 20-01-2008 10:26

Uzytkownicy odwiedzili watek szukajac:
ciocia kasia baloniki, ciocia kasia baloniki tomek, Ciocia opala się nago opowiadania

Narzędzia wątkuCzasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:00.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright © 2019 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Search Engine Optimization by vBSEO ©2010, Crawlability, Inc.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski support vBulletin
Copyright © Especiales.eu 2009 - 2014
Polecane strony